دلتنگی

سهم من از تو
همان دلتنگی ست
که رشته های دل بستگی ام
تنیده بر تار و پود
جان و قلبم
دل کندن ، محال است ، محال
عشق همیشگی ام
شور و ذوق ، زندگیم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی_الماسی #

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

خواندن ادامه...

آغوش تبدارم

آتش عشقت
در بیابان
گلستان می کند
آغوش تبدارم

گذری کن
بر گوچه دلتنگیم
از نسیم عطر تو
تا سپیده بیدارم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...

مسیر عاشقی

در مسیر عاشقی

عشق دلیل سرعت

مهربانی ،مَرکَب سبقت

صداقت ، بنیاد ، رفاقت

دوست داشتن ، بهترین نعمت

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...

نیمکت قرارمان …

روی نیمکتی
بنشین
که جای منم باشه
توی قلبت
برا همیشه

کنار نیمکت قرارمان …
تا لحظه آمدنت …
به انتظار …
سر پا …
چشم به راهتم

# طیبه عبداللهی #
# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...

قافیه دلم

در هر مصرعی از شعرم

قافیه اش ” تو ” هستی

که گنج دلم نشستی

بی خیال وزن و قافیه شدم

از وقتی چشم های ” تو ” دیدم

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...