مسیر عاشقی

در مسیر عاشقی

عشق دلیل سرعت

مهربانی ،مَرکَب سبقت

صداقت ، بنیاد ، رفاقت

دوست داشتن ، بهترین نعمت

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...

جانا . . .

جانا گر تو ، نظر به ما کنی

با یک نگهت ، خاک کیمیا کنی

گر بنشانی ، لبت بر لبم

برکه ی خشکیده ، دریا کنی

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...