فصل انتظار

باور کن خدا ، من و تو را عاشق آ فرید

در سینه دل ، بیقرارِ دقایق آ فرید

با ور کن به دریا یِ بیکران عا طفه

چشمان تو ، ناخدا بر این قایق آفرید

. . .

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...