بوسه

کاشتم
هرشب بر لبت هزار بوسه

تو به خواب ناز بودی

من در دشت پر از بوسه

که نگارم برلبم

می کاشت

صد هزار بوسه

# طیبه عبداللهی #

خواندن ادامه...

موسم آشنایی‎

رسیده موسم  خوش آشنایی
 
بنوشم  از لبت  شراب نابی
 
ورق خورد، فصل ها به عشق 

ترانه

 
پیوند زند ، به مهر، دوست  جاودانی
 
 

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...