نگار

بر بتخانه ی دل نگنجد

جز بت رخسار نگار

کفر است

بر خانه چو باشد

بت بسیار

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...

تیر نگاهت

از تو نتوانم گریخت
تا که نگاهم می کنی

چه فریبا با تیر نگاهت
شکارم می کنی

حلقه سیمین چون می شود
دست تو برگردنم

با جام شراب لبت
مدهوش و رامم می کنی

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...