دفاتر شعر : طیبه عبداللهی

title-tag

دفتــــــــــــــر رویای شــــــــبانه            سال ۱۳۹۴

دفتــــــــــــــر انتــــــــــهای خیال           سال ۱۳۹۳

دفتــــــــــــــر رهــــــــــــــــــــــا             سال ۱۳۹۲

دفتــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــگار            سال ۱۳۹۱

دفتــــــــــــــر تــــــــــــــــــــرانه            سال ۱۳۹۱

دفتــــــــــــــر پـــــــــــــــــــرواز             سال ۱۳۹۰

دفتــــــــــــــر ارغــــــــــــــــوان             سال ۱۳۹۰

دفتــــــــــــــر افـســــــــــــــانه             سال ۱۳۹۲

دفتــــــــــــــر ترانه های بی صدا           سال ۱۳۹۲