آغوش تبدارم

آتش عشقت
در بیابان
گلستان می کند
آغوش تبدارم

گذری کن
بر گوچه دلتنگیم
از نسیم عطر تو
تا سپیده بیدارم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...
سیب سرخ لبم

سیب سرخ لبم

در من می شکند

هزاران بعض نهفته در گلو

به عشق ” تو ”

تمام بغض هایم

سیب سرخی می شود

در آغوشت

موقع بوسیدن لب هایم

# طیبه عبداللهی #

خواندن ادامه...