بوسه

کاشتم
هرشب بر لبت هزار بوسه

تو به خواب ناز بودی

من در دشت پر از بوسه

که نگارم برلبم

می کاشت

صد هزار بوسه

# طیبه عبداللهی #

خواندن ادامه...
روز عشاق

مذهب عشق

عشق را

نه زبانی ست

نه مذهبی

الفبای عشق را

قلب ها می نویسند

و نگاه ها می خوانند

با رقص بوسه

 

روز عشاق مبارک باد عشقم

ترانه من

 

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...