دلتنگی

سهم من از تو
همان دلتنگی ست
که رشته های دل بستگی ام
تنیده بر تار و پود
جان و قلبم
دل کندن ، محال است ، محال
عشق همیشگی ام
شور و ذوق ، زندگیم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی_الماسی #

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

خواندن ادامه...

آغوش تبدارم

آتش عشقت
در بیابان
گلستان می کند
آغوش تبدارم

گذری کن
بر گوچه دلتنگیم
از نسیم عطر تو
تا سپیده بیدارم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...
خوشه های دلتنگی را چیدم هر روز طبق قرار مان دیگر دلم خوشه چین قلبت شده است در زمان دلتنگی تو #طیبه_عبداللهی

خوشه چین

خوشه های دلتنگی را چیدم

هر روز

طبق قرار مان

دیگر

دلم خوشه چین قلبت شده است

در زمان دلتنگی تو

# طیبه عبداللهی #

خواندن ادامه...