تیر نگاهت

از تو نتوانم گریخت
تا که نگاهم می کنی

چه فریبا با تیر نگاهت
شکارم می کنی

حلقه سیمین چون می شود
دست تو برگردنم

با جام شراب لبت
مدهوش و رامم می کنی

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...
روز عشاق

مذهب عشق

عشق را

نه زبانی ست

نه مذهبی

الفبای عشق را

قلب ها می نویسند

و نگاه ها می خوانند

با رقص بوسه

 

روز عشاق مبارک باد عشقم

ترانه من

 

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...