هزار راه

اگر پرستیدنت

گناه باشد

تمام عمر

گناه می کنم

اگر خواستنت ،

اشتباه باشد

تمام لحظه ها

اشتباه می کنم

. . .

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...

طلوع تو

شب از طلوع تو به سپیده می رسد

اختر به عقد ماه دیده می رسد

دو چشم منتظر پس از شب فراق

به وصل دلدار شوریده می رسد

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...

تو تنها مال منی

زیباییت را در چشم هایم
عطر و بویت را در آغوشم
محصور می کنم

میترسم
بر سر تصاحب چشم هایت
جنگ جهانی سوم شروع شود

تو تنها مال منی

# مرتضی الماسی #

خواندن ادامه...