بوسه

title-tag

کاشتم

هرشب بر لبت هزار بوسه

تو به خواب ناز بودی

من در دشت پر از بوسه

که نگارم برلبم

می کاشت

صد هزار بوسه

طیبه عبداللهی

 

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۱۹ شماره ثبت ۲۷۰۱۴

next-icon