چهار فصل سال

title-tag

فروردین ، ماه گل ها دنیا داره تماشا
اردیبهشت از سبزه زیبا می گردد صحرا
خرداد آرد پیاپی میو ه های گوارا
تیر آرد با خود گرما گرمک می گردد پیدا
مرداد از هندوانه پر می شود همه جا
شهریور آید انگور با خوشه های زیبا
مهر از انار خندان پر می شود درختان
آبان به وخربزه پیدا شود فراوان
آذر کم کم می بارد از ابر تیره باران
دی پرتغال ولیمو پیدا شود به هر سو
بهمن زبرف وسرما یخ می زند سرورو
اسفند آید بنفشه سبزه دمد لب جو

طیبه عبداللهی

ثبت شده در ۱۳۹۳/۴/۲۳ به شماره 321400 در سایت شعرنو

next-iconback-icon