باور کن خدا

title-tag

باور کن خدا، من و تو را عاشـــــق آفرید
باور کن

باور کن خدا، من و تو را عاشـــــق آفرید

در ســـــــینه دل را بیـــــقرار دقایق آفرید

باور کن به دریای بیکـــــران عاطــــــــفه

چشــــــمان تو را، ناخدا بر این قایق آفرید

زان جرعه شرابی که از لبت چکید بر لبم

دل را بهر تو تا ابد دشت شـــــــقایق آفرید

باور کن در انتــــــــــــــــهای فصل انتظار

من و تو را برای هــــــــــــــــم خالق آفرید

تقدیم به بهترینم : ترانه

تو از تمام لحظه های من عبور میکنی

تمام واژه های شعرم و مرور می کنی

# مرتضی الماسی #

يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ ۰۶:۲۵ شماره ثبت ۲۱۲۷۹