تقصیر من چیست

title-tag

تقصیر من چیست ؟
 
ز ساز دل جز نوای غم
 
نخاست
 
از دوش من کسی بار غم
 
نکاست
 
تقصیر من چیست ؟
 
خراط ساز دل از شاخه شکسته
 
ساخت
 
مطرب نای دل به مجلس عزا
 
نواخت
 
تقصیر من چیست ؟
 
نسیم طره موی تو
 
تافت
 
شلاق غمت دلم
 
شکافت
 
تقصیر من چیست ؟
 
خاطرت بر خاطرم
 
نشست
 
چون کودکی دلم
 
شکست
 
تقصیر من چیست ؟
 
در کوی تو ، عمر و جوانیم
 
برفت
 
شمعم بسوخت و خاکستر زندگانیم
 
برفت
 
تقصیر من چیست ؟
 
عاقل ، آمد سر کویت ، دیوانه
 
برفت
 
هر که توفیق نیافت ، حیران چو افسانه
 
برفت
# مرتضی الماسی #
شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۱ ۱۹:۴۸ شماره ثبت ۷۴۲۶