تو

title-tag

تو از کدامین کهـــــــــــــــکشان

بر این دشـــــــــــــت بی نشان

آمدی

 

 تو از کدامین آســــــــــــــــــمان

بر این خانه ، مهــــــــــــــــــمان

آمدی

 

 تو چون قطـــــــــــــــــــــره باران

بر این کــــــــــــــــــــویر و بیابان

آمدی

 

 تو چون مرهــــــم دست طبیبان

بر این زخـــــــــم خورده ، درمان

آمدی

تو چون گرمـــــــــی فصل بهاران

بر این یخ زده ، زمســـــــــــــتان

آمدی

تو چون هجرت آبشــــــــــــــاران

براین خشــــــــــــکیده جویباران

آمدی

تو چون مرغ ســــحر نغمه خوان

همدمی بر این مرغ بی آشــیان

آمدی

تو چون خنده ء گل بر گلـــستان

شــــــــکوه عشق بر دل باغبان

آمدی

تو چون اختر رهنــــــــــــــــــــما

بر گمگشته ســـــــــــــــــــاربان

بپای خســــــــــــــــــــــــــته ی

جــــــــــــــــــــدا مانده از کاروان

آمدی

تو چون چشـمه ی پاک جوشان

به تطهـــــــیر جان ، چون طیبان

آمدی

 

تو چون ریتـــــــــــــــــــــم ترانه،

معشـــــــــــــــــــــــــــوق جوان

به تنزیل جان، بر پیــکر رو بپایان

آمدی

 

تو چون عشــــــــق ســـــــوزان

به جان افســـــــــــــان پریشان

آمدی
# مرتضی الماسی #
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ ۰۴:۰۳ شماره ثبت ۱۸۵۲۵