خیال تو

title-tag

چشم می بندم
تصویر پلک هایم
میشوی

بگمانم در کنارمی
وسوسه دوباره دیدنت
چشم هایم می فریبد

چشم می گشایم
دوباره به بینمت

تنها خیال تو
می نشیند
در کنارم

تو را تنها
در قطره قطره
اشک هایم
می بینم

دست های تو کجاست
اشک هایم پاک کند
تو را دوباره
ببینم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ ن:

به نوازش چشم های تو
واژه هایم جان می گیرند
مرا بنواز به نگاهی

# مرتضی الماسی #

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ ۰۵:۰۴ شماره ثبت ۲۳۰۷۹