دوست

title-tag

نادیده رخت ، دوســت

گرفتار شدم

بر طــره مویت ، آویخته
 
بر دار شـدم

یک بار ازین کوچه
 
گذشـــــــــــــتی

مهـــــــرت همه عمر

خریدار شدم

# مرتضی الماسی #

پنجشنبه سوم اسفند ماه  ۱۳۹۱  شماره ثبت 224668

21/02/2013