عشق نهان

title-tag

 

مهر یاری نــــــهان بر دل است  عیان نتـــــــــــــــــــــــــــــــوانم

 

مهر یاری نــــــهان بر دل است

عیان نتـــــــــــــــــــــــــــــــوانم

ناگفته غمــــــــــــی بر لب است

 بیان نتـــــــــــــــــــــــــــــــــوانم

 
می ســـــــوزم و می ســــــــازم

زین عشـــــــــــــــــــــق نـــهان

بین همگان به اشـــــارت چشم

نشــــــان نتـــــــــــــــــــــــوانم

# مرتضی الماسی #
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۲ ۲۱:۳۸ شماره ثبت ۲۰۵۷۹