دفتر ترنم ترانه

title-tag

انتهای خیال

ترا همیشه دوست خواهم داشت

ترنم ترانه

جان فــــــــــــــــــــــدای تــــــــــــــ . . . .

سرا پرده دل

عشق . . .

مردی

نوای دل ترانه

هزار راه