ترا همیشه دوست خواهم داشت

title-tag

ترا همیشه دوست خواهم داشت
چون گل های وحشی روییده
لب جوی آب

ترا همیشه دوست خواهم داشت
چون ماسه های طلایی
ساحل

ترا همیشه دوست خواهم داشت
چون تک ستاره آسمانم
هر شب پنجره نگاهم
را نقره می پاشد

ترا همیشه دوست خواهم داشت
چون انگشتان شانه
که موهایم را نوازش می کند

ترا همیشه دوست خواهم داشت
چون نسیم صبح
که بوسه بر لب هایم میزند

ترا همیشه دوست خواهم داشت
در تمام دنیا ها
باتو آفتاب همیشه
در آغوشم طلوع می کند

با تو خوشبخت ترین
مرد دنیایم
عشق من
بانوی من

ترا همیشه دوست خواهم داشت
ترانه من “

سپندارمذگان روز عشق مبارک عشقم

# مرتضی الماسی #

ثبت شده در ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ به شماره 409742 در سایت شعرنو