دفتر ترنم شبانه

title-tag

شـــــــــعر زندگــــــــــــی

به طــــــواف کــوی تو

بهار

جاذبه نگاه

خانقــــــــــــــــــــــــــاه

رفاقت

شـــــــــــــــراب طهـــــــــــــــورا

فراق یار

فروغ جان

قیمت لبخند

مـــــدار طـــــواف