دفتر دوست

title-tag

برای بار آخر

باغ احساسم

باور کن خدا …

به تو میرسم

بگذار با خیالت کمی زندگی کنم

بی تو ای . . .

بین من و تو

تــــــــــــو . . .

دعا

دل آسمان بشکافت

دوست

دوست (2)

روزی خواهم آمد …!

ز مســــــــــــــیحا نفست ، جان دوباره گرفتم

شراب عشق

طوق بهار

عالمه سولطان اولاجاغ

عشق نهان

فاصله

فرصت

ماه نهان

می توان

می توان با عشق …

هجران

چقدر کوتاه بود …

گل های باغچه