دفتر رهگذر

title-tag

اندازه آغوش تو باشم

بهترین مشقی که خواندم

تو کدامی ؟

دریغ از من

غم فرهاد

مرغ پر شکسته

مرگ من باشد

هرگز نتوانم

پایان من ، آغاز تو بود

کجاست