دفتر نسیم

title-tag

بردی جان ز تن

تقصــــــــــیر من چیست ؟

جام بدســـتم کن

سوخته

غارتگـــر دل

فغان از عشـــقی

محکوم به انتظارم

نسیم

کاش