نسیم

title-tag

نسیم دوست

ز کوی ما گذر نمی کند

نگاه مست و عاشقانه ای

به زرد چهره ام نظر نمی کند

دلم گرفت 

در این کویر خاطرات 

زجام لب

لبم به قطره ای تر نمی کند

برفته ای ز باغ دل

بموسم خزان ، نسیم

فغان و گریه ام

دمی، بر دلت اثر نمی کند

چو آبرو رود

به شوق وصل ، پیش خلق

فسانه زین قمار

هراس ،از خطر نمی کند

مرتضی الماسی

ثبت شده در ۱۳۹۰/۱۰/۸ به شماره 155974 در سایت شعرنو