دلتنگی

سهم من از تو
همان دلتنگی ست
که رشته های دل بستگی ام
تنیده بر تار و پود
جان و قلبم
دل کندن ، محال است ، محال
عشق همیشگی ام
شور و ذوق ، زندگیم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی_الماسی #

سه شنبه 23 مرداد 1397

آغوش تبدارم

آتش عشقت
در بیابان
گلستان می کند
آغوش تبدارم

گذری کن
بر گوچه دلتنگیم
از نسیم عطر تو
تا سپیده بیدارم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

مسیر عاشقی

در مسیر عاشقی

عشق دلیل سرعت

مهربانی ،مَرکَب سبقت

صداقت ، بنیاد ، رفاقت

دوست داشتن ، بهترین نعمت

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

نقاش ازل

نقاش ازل
چشم و جانت
از آن من کشید

هر کجا باشی
نگاهت با من است

# طیبه عبداللهی #

#مرتضی الماسی #

نیمکت قرارمان …

روی نیمکتی
بنشین
که جای منم باشه
توی قلبت
برا همیشه

کنار نیمکت قرارمان …
تا لحظه آمدنت …
به انتظار …
سر پا …
چشم به راهتم

# طیبه عبداللهی #
# مرتضی الماسی #

قافیه دلم

در هر مصرعی از شعرم

قافیه اش ” تو ” هستی

که گنج دلم نشستی

بی خیال وزن و قافیه شدم

از وقتی چشم های ” تو ” دیدم

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

کلبه محبت

ترسیم میکنیم
زندگی را

در یک قاب کوچک
به نام عشق

و می سازیم
کلبه ای از محبت
برای قلب های بزرگمان

به رنگ عشق
با طعم بوسه
در آغوش هم

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

ضریح نگاهت

در قدمگاهی
پا بگذار
که
رسیدن را معنا میکند

قدم بر ندارم
از ضریح نگاهت
تا وصل آغوشت ستانم

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

کفتر جَلد

من
به عشق تو
گرفتار شدم
در دام دلت
کفتری سبک بال شدم

شاه بالم
شکستم بر بام تو
کفتر جَلدِ
آشیانت شدم

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

” تو “

” تو ”

تنها بهانه ی

نفس کشیدنم هستی

در هزار تویِ

قلبم

تنها ” تو ” جا داری

# طیبه عبداللهی #

# مرتضی الماسی #