آغوش تبدارم

آتش عشقت
در بیابان
گلستان می کند
آغوش تبدارم

گذری کن
بر گوچه دلتنگیم
از نسیم عطر تو
تا سپیده بیدارم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی الماسی #

رقص لبانت

دلبری می کند

شبانگاهان

 مهتاب نگاهت

در برکه ی آغوشم

با رقص لبانت

# مرتضی الماسی #

آغوش تو

آغوش تو

تنها کوچه بن بستی هست

که راه برگشت ندارد

# مرتضی الماسی #

نسیم عطر تو

عجب هوایی دارد بهار

نسیم عطر افشانی میکند تو را

دلم حوایی میشود

هر لحظه در بهشت آغوشت

# طیبه عبداللهی #

اعجاز لب هایت

اعجاز تو

با تمام پیامبران

فرق دارد

با لب هایت

معجزه می کنی

هر شب

در کعبه آغوشت

با تنزیل

آیه های بوسه

# مرتضی الماسی #

سیب سرخ لبم

سیب سرخ لبم

در من می شکند

هزاران بعض نهفته در گلو

به عشق ” تو ”

تمام بغض هایم

سیب سرخی می شود

در آغوشت

موقع بوسیدن لب هایم

# طیبه عبداللهی #

حریر مهتاب

مهتاب را به چشمانت بسپار
بوقت خواب

آفتاب را در آغوش بگیر
بوقت سپیده

دلتان

به لطافت
حریر مهتاب

به گرمی
مهر آفتاب

# مرتضی الماسی #

تو تنها مال منی

زیباییت را در چشم هایم
عطر و بویت را در آغوشم
محصور می کنم

میترسم
بر سر تصاحب چشم هایت
جنگ جهانی سوم شروع شود

تو تنها مال منی

# مرتضی الماسی #

جاذبه نگاهت

تقصیر من نیست

جاذبه نگاهت

شعر هایم را به لب هایت

چشم هایم را به آغوشت می کشد

# مرتضی الماسی #