تو …

تو
بهارترین نوروز
منی
که در دلم شکوفا می شوی

# طیبه_عبداللهی #

جمعه , 1 فروردين 1399

آیت عشق

دیگران ، آیند و چو باد در گذرند

همچو نسیمی گذرا در نظرند

تو همان آیت عشقی بر دل من

کز مهر دل ما همه بی خبرند

# مرتضی_الماسی #

دلتنگی

سهم من از تو
همان دلتنگی ست
که رشته های دل بستگی ام
تنیده بر تار و پود
جان و قلبم
دل کندن ، محال است ، محال
عشق همیشگی ام
شور و ذوق ، زندگیم

# طیبه_عبداللهی #

# مرتضی_الماسی #

سه شنبه 23 مرداد 1397

اوج آسمان

کوچ لحظه هایمان

با ” تو ”

به اوج آسمان می رسد

# طیبه_عبداللهی #

سه شنبه 16 مرداد 97

” تو “

شعر هایم
نه وزن دارند
نه قافیه
فقط ” تو ” را دارند

# مرتضی الماسی #

موی تو

گلشن از روی تو شد
باغ و بهشت

چون خدا ، موی تو
عنبرین سرشت

# مرتضی الماسی #

 

آغوش تو

آغوش تو

تنها کوچه بن بستی هست

که راه برگشت ندارد

# مرتضی الماسی #

نسیم عطر تو

عجب هوایی دارد بهار

نسیم عطر افشانی میکند تو را

دلم حوایی میشود

هر لحظه در بهشت آغوشت

# طیبه عبداللهی #