بوسه

بیرون نیاید از سینه

نفسم …

لبم

به بوسه ای نگشایی

# مرتضی الماسی #

رقص لبانت

دلبری می کند

شبانگاهان

 مهتاب نگاهت

در برکه ی آغوشم

با رقص لبانت

# مرتضی الماسی #

عطش بوسه

نگاهت
خواب از چشم هایم میدزدند
و بر لب هایم
عطش بوسه می کارند

# مرتضی الماسی #

روز عشاق

مذهب عشق

عشق را

نه زبانی ست

نه مذهبی

الفبای عشق را

قلب ها می نویسند

و نگاه ها می خوانند

با رقص بوسه

 

روز عشاق مبارک باد عشقم

ترانه من

 

# مرتضی الماسی #

اعجاز لب هایت

اعجاز تو

با تمام پیامبران

فرق دارد

با لب هایت

معجزه می کنی

هر شب

در کعبه آغوشت

با تنزیل

آیه های بوسه

# مرتضی الماسی #

سیب سرخ لبم

سیب سرخ لبم

در من می شکند

هزاران بعض نهفته در گلو

به عشق ” تو ”

تمام بغض هایم

سیب سرخی می شود

در آغوشت

موقع بوسیدن لب هایم

# طیبه عبداللهی #

مست لبانم

بازنده شدم

در لب گرفتن از تو

من خیره به چشمت

تو مست لبانم

# طیبه عبداللهی #