حریر مهتاب

مهتاب را به چشمانت بسپار
بوقت خواب

آفتاب را در آغوش بگیر
بوقت سپیده

دلتان

به لطافت
حریر مهتاب

به گرمی
مهر آفتاب

# مرتضی الماسی #