دفاتر شعر : طیبه عبداللهی

title-tag

دفتــــــــــــــر رویای شــــــــبانه            سال 1394

دفتــــــــــــــر انتــــــــــهای خیال           سال 1393

دفتــــــــــــــر رهــــــــــــــــــــــا             سال 1392

دفتــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــگار            سال 1391

دفتــــــــــــــر تــــــــــــــــــــرانه            سال 1391

دفتــــــــــــــر پـــــــــــــــــــرواز             سال 1390

دفتــــــــــــــر ارغــــــــــــــــوان             سال 1390

دفتــــــــــــــر افـســــــــــــــانه             سال 1392

دفتــــــــــــــر ترانه های بی صدا           سال 1392