دنیا

title-tag

در این دنیا

من هستم

اما

هر چه  به دنبال تو گشتم نبودی

ت  و بودی

م ن  نبودم

طیبه عبداللهی

پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۰۴:۰۳ شماره ثبت ۱۸۶۴۲

next-iconback-icon