فرصت

title-tag

فرصت بده ای عمر
یکبار دگر

از کوی عشق گذر کنم

با دیده گریان
بار دگر

بر چشم نگارم
نظر کنم

صد تیر رقیبان
بجانم
گر نشان کنند

اَرزَد به نگاهی
این همه خطر کنم

# مرتضی الماسی #

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۴ شماره ثبت ۲۰۴۶۷