من تو را جانانه می خواهم

title-tag

من از تو قطره ای خواهم
  تو دریایم دهی

  من از تو ذره ای خواهم
  تو دنیایم دهی

  من از تو گوشه چشمی خواهم
  تو چشمانت دهی

  من از تو تبسمی خواهم
 تو لبانت دهی

 من ترا جانانه ميخواهم
 تو مرا جان ميدهي

  تو از من هر چه خواهي بخواه
 من آني خواهم زتو كه به آنم دهي


آینه ها هم گریه می کنند

وقتی تو کنارم نباشی

# مرتضی الماسی #

جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ ۰۵:۱۱ شماره ثبت ۲۱۶۸۴